Документи

Утвърдени документи

за учебната 2022/2023 година

Запознайте се:

 1. Актуализирана стратегия за развитие на 117. СУ за периода от учебната 2022/2023 до 2024/2025 година Стратегия


 2. Правилник за дейността на училището Правилник


 3. Годишен план за дейността на училището Годишен план


 4. Мерки за повишаване качеството на образованието Мерки


 5. Програма за превенция на ранното напукане на училище през учебната 2022/2023 година Програма


 6. Програма за противодействие на тормоза и насилието между учениците Програма


 7. Правила и процедури за спавяне с училищния тормоз между учениците Правила


 8. План за работа на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни План


 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи Програма


 10. Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 117. СУ Програма


 11. Етичен кодекс при работа с деца и ученици Етичен кодекс


 12. Годишен план на комисията за безопасно движение по пътищата План за БДП


 13. Училищен учебен план

 14. Дневен режим Виж


 15. График на консултациите - първи срок График


Необходими документи

При записване на нов ученик (от 1. до 12. клас)

Запознайте се:

 1. Заявление по образец   Свали


 2. Копие от Свидетелство за раждане


 3. Удостоверение за преместване (не се изисква при осъществяване на държавния план-прием за ученици след 7. клас)

 4. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал), копие от личен картон и копие от учебни планове (за ученици, постъпващи след 8. клас)

 5. Декларация от родител (настойник) за съгласие за обработка на личните данни, по образец Свали

 6. Здравно-профилактична карта, заверена от личен лекар

При преместване на ученик в друго училище

 1. Заявление по образец  Свали
 2. Служебна бележка, издадена от приемащото училище, за наличие на свободно място в съответния клас