Прием след СЕДМИ клас

Осъществен план-прием за 8. клас

    В 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бухово план-приемът за паралелката "Софтуерни и хардуерни науки" е приключил.
   Свободни места НЯМА.


На вниманието на бъдещите осмокласници и техните родители!


Информация за реализиран план-прием и наличие на свободни места

Информираме ви, че след четвъртото класиране в паралелката "Софтуерни и хардуерни науки" остават 2 свободни места.
Графикът за кандидатстване, съгласно заповед №РД11-499/07.08.2023 г. на директора на училището, е:
      - от 15.08.2023 г. до 05.09.2023 г. - подаване в училището на документи за участие - заявление по образец, свидетелство за завършено основно образование (оригинал);
      - обявяване на резултатите - 06.09.2023 г.;
      - записване - на 07.09. и 08.09.2023 г.;
      - на 08.09.2023 г. - обявяване на окончателните резултати от реализания план-прием.

Със заповедта на директора можете да се запознаете тук: ЗаповедУважаеми родители и кандидат-гимназисти,


За учебната 2023/2024 година в 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бухово ще се извършва прием на ученици след завършен 7. клас, съгласно утвърдения държавен план-прием за област София-град: Виж тук

  • Профил - Софтуерни и хардуерни науки

  • Профилиращи предмети – информатика, информационни технологии, биология и здравно образование, английски език, предприемачество

  • Изучаван втори чужд език – френски


Начин на прием и класиране

Кандидатстването в училището е централизирано, чрез резултатите от НВО.

Балообразуване - резултатите от НВО по БЕЛ и математика (брой точки) и оценките по ИИ и ЧЕ (от свидетелството за основно образование), приравнени към точки

или БАЛ = (3 * БЕЛ + 1 * МАТ)НВО + (1 * ИИ + 1 + ЧЕ) свидетелство


График за прием - 2023 година

График на дейностите за прием на ученици в 8. клас, съгласно Заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката:
График


Внимание

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията Прием след 7. клас