Проекти

Столична община, район "Кремиковци"

Проект "Аз здрав съм син на здраво поколение"

Кратко представяне

Проектът е разработен в съответствие с Общинска стартегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2020 г. и Програма за изпълнение общинската стартегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016-2020 г. на Столична община

Времетраене на проекта - от 01. юли до 20. ноември 2020 г.
Дата на мероприятието - 11. юли 2020 г.
Място на провеждане - южните склонове на Стара планина

За повече подробности: Проект

Проект "Образование за утрешния ден"

Кратко представяне

Със Заповед на министъра на образованието и науката училището е определено да участва в техническото и финансовото изпълнение и да извършва разходи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

img

Янка Цекова, Ръководител

Проект "Подкрепа за успех"

Кратко представяне

Със Заповед на министъра на образованието и науката училището е определено да участва в техническото и финансовото изпълнение и да извършва разходи по проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020)

img

Янка Цекова, Ръководител

Проект с партньор на Фондация "Артист"

Кратко представяне

Училището е партньор на Фондация "Артист" в проект по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". За период от две години учениците ще имат възможност да работят допълнително по БЕЛ и математика.

img

Янка Цекова, Ръководител

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Кратко представяне

Квалификация на педагогическите специалисти (2012-2013 г.) Дейности и резултати – създаване на клубове и ателиета по интереси с цел осмисляне на свободното време на учениците. Богат снимков материал от дейностите може да видите на страницата на училището във Facebook.

img

Янка Цекова, Ръководител

Национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Подкрепа на обучението в прогимназиален етап“

Кратко представяне

Дейности – създадена група за ученици от VIА клас, които срещат обучителни трудности по математика.

img

Янка Цекова, Ръководител

Проект „Заедно в учене и игра“ на сдружение „Разнообразни и равни“ (2013 г.)

Кратко представяне

Дейности и резултати – създаване на 12 групи за допълнителна работа по БЕЛ и Математика за учениците от втори до осми клас включително и привличане на родителите в различни дейности.

img

Янка Цекова, Ръководител

Проект на МОН – „ИКТ в училище“ (2014-2015 г.)

Кратко представяне

Дейности и резултати – изградена Wi-Fi мрежа за покритие на училището с безжичен интернет, създаване на две модерни терминални зали в гр. Бухово и обновяване на компютърния кабинет в кв. Сеславци.

img

Янка Цекова, Ръководител

„Спортен празник в училище“

Кратко представяне

Проект „Спортен празник в училище“ на 11. май2016 г. по Програма за подкрепа на физическото образование и спорта, финансирана от Столична община, в контекста на кандидатурата на София за Европейска столица на спорта през 2018 година.

img

Янка Цекова, Ръководител