Проекти

img

Проект "Образование за утрешния ден"

img Янка Цекова, Ръководител

Учебна 2019/2020 година

За проекта

                  През месец февруари 2020 г. училището стартира своето участие в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на МОН, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

                 С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

                 

                 Една от специфичните цели на проекта е усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което ще се реализира в Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

                  В училището е сформирана една група от 10 ученици от 6. клас.

                 

                  Друга специфична цел на проекта е модернизиране на методите и средствата за обучение, което се реализира чрез Дейност 2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.)
                  Във връзка с това на училището е предоставен дисплей за визуализация на интерактивно съдържание, както и 5 броя лаптопи.