Прием след ДЕСЕТИ клас

Прием на ученици след завършен 10. клас


През учебната 2022/2023 година ще се осъществи допълнителен държавен ПЛАН-ПРИЕМ в XI за ученици от обединените училища, съгласно Заповед №РД 01-411/26.04.2022 г. на Началника на РУО - София-град. Приложение 1

  • Профил - Обществени науки

  • Профилиращи предмети – история и цивилизации, география и икономика, английски език

  • Изучаван втори чужд език – френски


Начин на прием и класиране

Кандидатстването в училището e чрез резултатите от НВО в 10. клас.

Балообразуване - резултатите от НВО по БЕЛ и математика (брой точки) и оценките по ГИ и ИЦ (от удостоверението за завършен първи гимназиален етап), приравнени към точки

или
БАЛ = (3 * БЕЛ + 1 * МАТ)НВО + (1 * ГИ + 1 + ИЦ) удостоверение


Необходими документи

  • Заявление (по образец)
  • Копие от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап
  • Копие от Служебна бележка за резултатите от НВО в 10. клас

График за прием - 2022 година

График на дейностите за прием на ученици в 11. клас, съгласно Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието: График