Защо да изберете нас

Материална база

117. СУ „Св. св. Кирил и Методий” се помещава в двете сгради – основна и филиал. Основната е в гр. Бухово. Сградата е триетажна с пристроен модерен физкултурен салон през 2007 година. Има оборудвани кабинети по всички учебни предмети и класни стаи за децата от начален етап. В две от трите компютърни зали се работи с високотехнологични терминални решения. Има безжична WiFi мрежа, покриваща цялата територия на училището. През настоящата година се асфалтираха и оборудваха със спортни съоръжения футболното, волейболното и баскетболното игрище, благодарение на помощта на район Кремиковци.
Филиалът в кв. Сеславци разполага с компактна сграда, санирана и основно ремонтирана през 2007 г. В петте класни стаи учениците се обучават на двусменен режим. Има компютърен кабинет и помещение, адаптирано за физкултурен салон. През 2016 година старите сгради в двора бяха съборени и разчистени. Предстои реновирането му и обновяване на спортните съоръжения.
В стратегията за 4-годишното развитие на 117. СУ е заложено непрекъснато обновяване на материалната база, саниране и подмяна на отоплителната инсталация в гр. Бухово, преоборудване с модерни мебели на всеки кабинет, както и с необходимите технологични пособия за учебния процес.

Отлични учители

Кратко описание на учителите, подадено от дирeктора на училището....

Практическо обучение

117. СУ „Св. св. Кирил и Методий” обучава ученици от І до ХІІ клас. Профилът е природоматематически, който след влизането на Закона за предучилищното и училищното образование в сила от 1. август 2016 година ще се преименува в „софтуерни и хардуерни науки” през 2021 година, когато ще се прави първият прием за средно образование в ХІ клас. Профилиращите предмети английски език и информационни технологии дават възможност на учениците да се реализират в различни области – телекомуникационни компании, филологически дисциплини и др. Практическото обучение ще се насочва към реална работна среда, в която младите хора да прилагат наученото за технологиите.

Проекти

„Твоят час” на МОН – създаване на образователни групи по БЕЛ, математика, английски език и др. за преодоляване на обучителни затруднения и групи за занимания по интереси за осмисляне на свободното време на учениците – в гр. Бухово и филиал кв.Сеславци. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Подкрепа на целодневното обучение в начален етап” - оборудване с материали, помагала и игри и обзавеждане на стая за провеждане на заниманията по интереси в четирите групи от І до ІV клас в гр.Бухово. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” – за закупуване на консумативи и материали в гр.Бухово и кв. Сеславци за петокласниците. Продължаващо сътрудничество с Френската неправителствена организация „Кап-а-сите” за провеждане на летни младежки обмени.