Документи

Утвърдени документи

за учебната 2022/2023 година

Запознайте се:

 1. Стратегия за развитие на 117. СУ за периода от 2020 до 2024 година Стратегия_2020-2024


 2. Актуализирана стратегия за развитие на 117. СУ за периода от учебната 2022/2023 до 2024/2025 година Актуализирана стратегия


 3. Правилник за дейността на училището Правилник


 4. Годишен план за дейността на училището Годишен план


 5. Правила и план за квалификация  Правила План

 6. Мерки за повишаване качеството на образованието Мерки


 7. Програма за превенция на ранното напукане на училище през учебната 2022/2023 година Програма


 8. Програма за противодействие на тормоза и насилието между учениците Програма


 9. Правила и процедури за спавяне с училищния тормоз между учениците Правила


 10. План за работа на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни План


 11. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи Програма


 12. Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 117. СУ Програма


 13. Етичен кодекс при работа с деца и ученици Етичен кодекс


 14. Годишен план на комисията за безопасно движение по пътищата План за БДП


 15. Училищен учебен план

 16. Дневен режим Виж


 17. График на консултациите - втори срок График


Необходими документи

При записване на нов ученик (от 1. до 12. клас)

Запознайте се:

 1. Заявление по образец   Свали


 2. Копие от Свидетелство за раждане


 3. Удостоверение за преместване (не се изисква при осъществяване на държавния план-прием за ученици след 7. клас)

 4. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал), копие от личен картон и копие от учебни планове (за ученици, постъпващи след 8. клас)

 5. Декларация от родител (настойник) за съгласие за обработка на личните данни, по образец Свали

 6. Здравно-профилактична карта, заверена от личен лекар

При преместване на ученик в друго училище

 1. Заявление по образец  Свали
 2. Служебна бележка, издадена от приемащото училище, за наличие на свободно място в съответния клас