Проекти

img

Проект "Подкрепа за успех"

img Янка Цекова, Ръководител

Учебна 2019/2020 година

              От 01.06.2020 г. се възобновяват дейностите на групите за преодоляване на обучителни затруднения от проекта "Подкрепа за успех". В тях освен учениците, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, са включени и ученици, които не са участвали активно в дистанционното обучение по време на карантината.
Заниманията на групите в начален етап (2. и 3. клас) се провеждат всекидневно от 900 часа.

Група/ ръководител Предмет Място на провеждане Краен срок на занятията
2A клас/ Траянка Димитрова БЕЛ - 2 ч.
Математика - 2 ч.
117. СУ - Бухово 30.06.2020 г.
2Б клас/ Иванка Борисова БЕЛ - 2 ч.
Математика - 2 ч.
117. СУ - кв. Сеславци 30.06.2020 г.
3А клас/ Айше Мюмюн БЕЛ - 2 ч.
Математика - 2 ч.
117. СУ - гр. Бухово 26.06.2020 г.
3Б клас/ Мариана Ангелова БЕЛ - 2 ч.
Математика - 2 ч.
117. СУ - кв. Сеславци 24.06.2020 г.

                 

                 Заниманията на групата за обучителни затруднения по математика, включваща ученици от 5Б и 6Б клас, ще започнат след края на учебната година - 18.06.2020 г.

 

За проекта

                 Със Заповед на министъра на образованието и науката училището е определено да участва в техническото и финансовото изпълнение и да извършва разходи по проект BG05M2OP001-2.011 "Подкрепа за успех", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020)

                 Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

                 В резулта на идентифицираните системни пропуски в знанията и уменията на учениците от преподавателите по съответните предмети, бяха сформирани 4 групи за допълнително обучение по математика и български език. Обученията ще се проведат по време на ваканцията, а именно:
      - Група за обучение на деца от първи клас за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ и математика Вижте графика
      - Група за обучение на деца от трети клас за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ и математика Вижте графика
      - Група за обучение на деца от първи, втори и трети клас за преодоляване на обучителни затруднения по математика Вижте графика
      - Група за обучение на деца от пети и шести клас за преодоляване на обучителни затруднения по математика Вижте графика