• img

  117. СУ "Св. cв. Кирил и Методий" - вашето Училище

  НИЕ ЩЕ ОТВОРИМ СВЕТА НА ЗНАНИЕТО ЗА ТЕБ!

  Научи повече
 • img

  ПО-ДОБРА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

  НИЕ ЩЕ ОТВОРИМ СВЕТА НА ЗНАНИЕТО ЗА ТЕБ!

  Научи повече
 • img

  НАМЕРИ ЗНАНИЯ ПО НАЙ-ПОДХОДЯЩ НАЧИН

  НИЕ ЩЕ ОТВОРИМ СВЕТА НА ЗНАНИЕТО ЗА ТЕБ!

  Научи повече

За нас

117. СУ „Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” е средно общообразователно училище с природоматематически профил. В своята над 130-годишна история е претърпяло няколко метаморфози – било е СПТУ по редки метали, гимназия и само основно училище. От 2000 година е разкрито като СОУ и оттогава до ден днешен в него са придобили средното си образование над 200 ученици. Една голяма част от тях вече са образовани ядрени физици, учители, IТ специалисти, мениджъри в М-тел, аниматори и други.
През 2007 година към училището е присъединено като филиал бившето 158. ОУ „Цанко Церковски” в кв.Сеславци, което днес се помещава в модерна сграда с оборудвани класни стаи и кабинет по информационни технологии.

Защо да изберете нас

Материална база

117. СУ „Св. св. Кирил и Методий” се помещава в двете сгради – основна и филиал. Основната е в гр. Бухово. Сградата е триетажна с пристроен модерен физкултурен салон през 2007 година. Има оборудвани кабинети по всички учебни предмети и класни стаи за децата от начален етап. В две от трите компютърни зали се работи с високотехнологични терминални решения. Има безжична WiFi мрежа, покриваща цялата територия на училището. През настоящата година се асфалтираха и оборудваха със спортни съоръжения футболното, волейболното и баскетболното игрище, благодарение на помощта на район Кремиковци.
Филиалът в кв. Сеславци разполага с компактна сграда, санирана и основно ремонтирана през 2007 г. В петте класни стаи учениците се обучават на двусменен режим. Има компютърен кабинет и помещение, адаптирано за физкултурен салон. През 2016 година старите сгради в двора бяха съборени и разчистени. Предстои реновирането му и обновяване на спортните съоръжения.
В стратегията за 4-годишното развитие на 117. СУ е заложено непрекъснато обновяване на материалната база, саниране и подмяна на отоплителната инсталация в гр. Бухово, преоборудване с модерни мебели на всеки кабинет, както и с необходимите технологични пособия за учебния процес.

Отлични учители

Кратко описание на учителите, подадено от дирeктора на училището....

Практическо обучение

117. СУ „Св. св. Кирил и Методий” обучава ученици от І до ХІІ клас. Профилът е природоматематически, който след влизането на Закона за предучилищното и училищното образование в сила от 1. август 2016 година ще се преименува в „софтуерни и хардуерни науки” през 2021 година, когато ще се прави първият прием за средно образование в ХІ клас. Профилиращите предмети английски език и информационни технологии дават възможност на учениците да се реализират в различни области – телекомуникационни компании, филологически дисциплини и др. Практическото обучение ще се насочва към реална работна среда, в която младите хора да прилагат наученото за технологиите.

Проекти

„Твоят час” на МОН – създаване на образователни групи по БЕЛ, математика, английски език и др. за преодоляване на обучителни затруднения и групи за занимания по интереси за осмисляне на свободното време на учениците – в гр. Бухово и филиал кв.Сеславци. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Подкрепа на целодневното обучение в начален етап” - оборудване с материали, помагала и игри и обзавеждане на стая за провеждане на заниманията по интереси в четирите групи от І до ІV клас в гр.Бухово. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” – за закупуване на консумативи и материали в гр.Бухово и кв. Сеславци за петокласниците. Продължаващо сътрудничество с Френската неправителствена организация „Кап-а-сите” за провеждане на летни младежки обмени.

Администрация

 • Янка Цекова

  Директор

  Директор на 117. СУ от 2012 година.
  Постъпила е на работа в училището през 1992 година.
  Образование – висше, магистър – специалист по български език и литература
  Квалификации – мениджърски умения на директора към Дейтънския университет (САЩ), базови и специфични компютърни умения, професионален оценител по БЕЛ, финансово управление на училищния бюджет, провеждане и оценяване на интерактивни уроци, административна и контролна дейност на директора, работа с деца със СОП, техники за овладяване на професионалния стрес и агресията в училище.
  Отличия – грамота за методическа и морална подкрепа на учениците, грамота за учител-творец, грамота на МОН за принос към развитието на столичното образование.

 • Красимира Бошнакова

  Заместник-директор

  Помощник-директор по учебната дейност и учител по информационни технологии Работи в училището от 1999 година – първо като възпитател в начален етап, след това като ръководител на компютърен кабинет, а от 2007 година като пом.-директор по УД.
  Има висше инженерно образование, завършено през 1982 година.
  През 1992 година получава педагогическа квалификация в ТУ – София, сектор „Следдипломна квалификация“ със специалност „Професионална педагогика“.
  През 2006 година придобива нова професионална квалификация – учител по информатика, в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика, сектор „Следдипломна квалификация“.
  Умения за:
  • работа с програмите от офис-пакета на Microsoft;
  • програмиране с Imagine и VisualBasic;
  • разработване на уеб страници с HTML и CSS;
  • работа с графични редактори – CorelDRAW, Photoshop;
  • предпечатна подготовка.

 • Мария Герджикова

  Главен учител

  Главен учител и учител по математика Родена е на 15.07.1956 г. в гр. София. Завършва Руска езикова гимназия, Институт за прогимназиални учители в гр. Смолян със специалности математика, физика и музика и СУ „Св. Климент Охридски“, Физически факултет със специалност „Гимназиален учител по физика и математика“.
  Има пета квалификационна степен към департамента за усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“.
  В 117. СУ работи като учител по математика от 2000 година. Работила е по проект „УСПЕХ“ като ръководител на клуб „Архимед“

 • Екатерина Средовска

  Педагог

  Педагогически съветник и учител по френски език Работи в 117. СУ от 2004 година.
  Завършила е Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) на СУ „Св. Климент Охридски“ с бакалавърска степен по социална педагогика и магистърска степен „Педагогически съветник в училище“. Докторант на СУ по Социална педагогика.
  Най-значими професионални квалификации – „Учител по френски език в средните училища“, придобита във ФКНФ на СУ, „Арттерапевтична социално-педагогическа работа при емоционално-поведенчески проблеми“, придобита във ФНПП на СУ и Свидетелство за правоспособност за упражняване на функциите на аниматор от Министерството на младежта, спорта и сдруженията, Република Франция.
  Автор и реализатор на проекти, сред които ежегодно провеждащи се международни младежки обмени с участието на ученици на 117.СУ.

 • Ангел Николов

  Учител ФВС

  Старши учител по физическо възпитание и спорт
  Работи в 117-то СУ от 1997 година.
  Завършва НСУ с образователна степен магистър.
  Квалификации - „Волейболът в образователната система“, Баскетбол, „Техники за преодоляване на професионалния стрес“, „Работа с електронни учебници“

 • Галин Каменов Мичев

  Учител по български език и литература

  Постъпва на работа в 117. СОУ през 2007 година.
  Образование – висше, магистър. Завършва Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград със следните специалности – „Българска филология“, „Журналистика“ и „Връзки с обществеността в бизнеса“.
  Има пета професионално-квалификационна степен.