Документи

Необходими документи

При записване на нов ученик (от 1. до 12. клас)

Запознайте се:

  1. Заявление по образец   Свали


  2. Копие от Свидетелство за раждане


  3. Удостоверение за преместване (не се изисква при осъществяване на държавния план-прием за ученици след 7. клас)

  4. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал), копие от личен картон и копие от учебни планове (за ученици, постъпващи след 8. клас)

  5. Декларация от родител (настойник) за съгласие за обработка на личните данни, по образец Свали

  6. Здравно-профилактична карта, заверена от личен лекар

При преместване на ученик в друго училище

  1. Заявление по образец  Свали
  2. Служебна бележка, издадена от приемащото училище, за наличие на свободно място в съответния клас