Документи

Утвърдени документи

за учебната 2021/2022 година

Запознайте се:

 1. Стратегия за развитие на 117. СУ за периода 2020-2024 година Стратегия


 2. Правилник за дейността на училището Правилник


 3. Годишен план за дейността на училището Годишен план


 4. Правила за работа в условията на COVID-19 COVID-19


 5. Етичен кодекс при работа с деца и ученици Етичен кодекс


 6. Годишен план на комисията за безопасно движение по пътищата План за БДП


 7. Годишен план за действие за 2022 година за безопасно движение по пътищата БДП


Необходими документи

При записване на нов ученик (от 1. до 12. клас)

Запознайте се:

 1. Заявление по образец   Свали


 2. Копие от Свидетелство за раждане


 3. Удостоверение за преместване (не се изисква при осъществяване на държавния план-прием за ученици след 7. клас)

 4. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал), копие от личен картон и копие от учебни планове (за ученици, постъпващи след 8. клас)

 5. Декларация от родител (настойник) за съгласие за обработка на личните данни, по образец Свали

 6. Здравно-профилактична карта, заверена от личен лекар

При преместване на ученик в друго училище

 1. Заявление по образец  Свали
 2. Служебна бележка, издадена от приемащото училище, за наличие на свободно място в съответния клас