НОВИНИ И СЪБИТИЯ


ЗАВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА

Време: 15:00 часа, 29.май 2019 г.

Локация: Бухово, България

      Процедурата за избор на доставчик на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години в 117. СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бухово приключи.
      Издадена е Заповед на директора за определяне на изпълнител на доставките.

Заповед

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

Време: 08:00 часа,13. Май 2019 г.

Локация: Бухово, България

Директорът на 117. СУ „Св. св. Кирил и Методий”
с адрес гр. Бухово район Кремиковци
ул. „Младежка” № 34

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, публикува настоящото

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

 • - еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
 • - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;


УСЛОВИЯ

 1. Срокът за набиране на предложенията е от 13.05.2019 г. до 1600 ч. на 19. 05.2019 г.;
 2. Място на подаване – сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
 3. Прогнозен брой на учениците в училището от І до IV клас включително през 2019-2020 учебна година - 130 бр.;
 4. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г /3 учебни години/;
 5. Максимален брой* доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод“ – … бр. доставки; по схема „Училищно мляко“ – … бр. доставки;
  *Забележка: Съгл. чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:


 1. По схема „Училищно мляко“:
  • - ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;
  • - Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
  • - Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;
  • - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;
  • - Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко";
  • - Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;
  • - Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

 2. По схема „Училищен плод“:
  • - ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;
  • - Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
  • - Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 1. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;
 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
 3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите "Училищно мляко" и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.
 4. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.
 5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

   Телефон за допълнителна информация и контакт : 0884701219

  Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 13.05.2019 г.

  Директор: Янка Цекова-Проданова


На вниманието на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към 117. СУ

Време: 10:04 часа,16. Март 2017

Локация: Бухово, България

На 23.03.2017 г. от 1730 часа в сградата на 117. СУ в гр. Бухово ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Запознаване и становище относно проекта за бюджет на училището за 2017 година.
 2. Съгласуване на предложението на директора за разпределяне на преходния остатък от 2016 година.
 3. Становише по училищния план-прием.
 4. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти в ПЪРВИ и ПЕТИ клас.

На 24 ноември е създаден Обществен съвет съгласно изискванията на Закона за училищното и предучилищното образование

Време: 10:01 часа,30 Ноември 2016

Локация: София, България

На 24 ноември е създаден Обществен съвет съгласно изискванията на Закона за училищното и предучилищното образование в следния състав: Светла Димитрова Тоева - председател, Илиана Илиева Павлова - представител на район Кремиковци, родители: Мария Христова Гергова, Теодора Симеонова Митрова, Николай Петров Илиев, Валя Георгиева Стоянова и Ивайло Христов Иванов. Резервни представители от родителите: Анна Николаева Йорданова и Бойко Стоянов Бахдарски.

Вижте още

За учебната 2016/2017г. ръководството на училището е спечелило проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".

Време: 16:34 часа,26 Октомври 2016

Локация: София, България

За учебната 2016/2017г. ръководството на училището е спечелило проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" Модул "Подкрепа на целодневното обучение в начален етап" на стойност 6986лв., с които е обзаведено и оборудвано помещение за занимания по интереси за учениците в начален етап в гр. Бухово.

Вижте още

Откриване на учебната година в гр.Бухово

Време: 11:04 часа,15 Септември 2016

Локация: София, България

Учебната година бе открита в гр.Бухово при поставен нов асфалт на спортните игрища и подновени спортни съоръжения. Огромна благодарност към район Кремиковци и лично към кмета г-н Ивайло Панев за оказаната финансова подкрепа!

Вижте още

Правилник за дейността на училището през учебната 2016/2017г.

Време: 12:22 часа,16 Септември 2016

Локация: София, България

Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището и се основава на: Конституцията на Република България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство, ЗПУО и ДОС и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието.

Вижте още

Стратегия за развитие на 117. СУ “Св. св. Кирил и Методий“ за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

Време: 13:27 часа,16 Септември 2016

Локация: София, България

Кратки исторически данни: Първата училищна сграда в гр. Бухово е построена в първите години след Освобождението през 1881г. със средства на родолюбивия буховчанин Недялко Гьошев Витков. Той е член на Софийския окръжен съвет и успява да издейства постановление за строеж.

Вижте още